پس از تمام اضطراب, عذاب و انتظارمن


                         تورا نگاه می کنم که دیدنی ترین تویی


                                                   من ازتوحرف میزنم شب عاشقانه میشود


                                                                    تـو را ادامه می دهم همین ترانه می شود